Kiralama İlanı

Kiralama İlanı

 

ALANYA ALADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

 

 • İDAREYE AİT BİLGİLER;

Adresi                                     :Kestel Mah. Üniversite Cad. No: 86/3 Cami Altı Alanya/ANTALYA

Telefonu ve Dahili                   :0242 -510-60 50

Elektronik Posta Adresi          : sks@alanya.edu.tr

 

 • İHALEYE AİT BİLGİLER;

İşin Niteliği                             : Kiralama

İşin Yapılacağı Yer                  : Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kestel Mahallesi Üniversite Cad.

İşe Başlama Tarihi                  : Yer Teslimi Tarihi

İhalenin Yapılacağı Yer           : Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Odası (Cami Altı)

İhale Tarih ve Günü                 : 24.08.2023 Perşembe

İhale Usulü                              : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü

 

 • İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:
 • Aşağıda niteliği, alanı, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı, kiralama süresi, ihale günü ve saati belirtilen işler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
 • İhaleler aşağıda belirtilen gün ve hizalarında gösterilen saatlerde Üniversitemiz Cami altında bulunan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı odasında yapılacaktır.
 • İhale dokümanları, mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nda görülebilir. İhaleye katılacak istekliler, ihaleye girecekleri ihale iş kalemleri için ayrı ayrı olmak üzere işin adını belirterek Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Alanya Şubesi nezdindeki TR06 0001 5001 5800 7312 4214 64 İBAN nolu hesabına 1.000,00 TL ihale dokümanı bedelini yatırıldığını gösteren makbuz karşılığında İhale Dokümanını satın almaları zorunludur.
 • İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları belgelerini ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Cami altında bulunan Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.
 • İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 • İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için gerekli belgeler;
 • Kanuni ikametgâh sahibi olmak (İstekli gerçek kişi ise, Nüfus Müdürlüğünden veya E-Devlet uygulaması üzerinden alınmış Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgilerini gösterir belge; tüzel kişi ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak belge),
 • Tebligat için adres beyanı, telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta (Kiracıdan sözleşme öncesinde kesinlikle istenecektir) adresini belirten istekli tarafından imzalanmış yazı,
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (İhaleye katılan istekli tüzel kişi ise; bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır.),
 • Adli Sicil kaydı Belgesi (ilan tarihi ile ihale tarihi arasında alınmış olan) (İstekli gerçek kişi ise, Savcılıktan veya E-Devlet uygulaması üzerinden alınmış belge; İstekli tüzel kişi ise, bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır.)
 • İhaleye katılacak olan gerçek kişi ise noterden onaylı imza beyannamesi; tüzel kişi ise imza sirküleri ve son yetki durumunu gösterir Ticaret sicil gazetesi.
 • İstekliler adına vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin vekâletnamenin aslını veya noter tasdikli sureti ile imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
 • İsteklilerin ortak girişim olması halinde, uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi vereceklerdir, ayrıca grubun tüm ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
 • İstekliler ihaleden önce muhammen bedelin %10’u oranında Geçici Teminat yatıracaklardır. Geçici teminat yatırıldığına dair belge. (Geçici nakit teminat tutarının Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Alanya Şubesi nezdindeki TR06 0001 5001 5800 7312 4214 64 İBAN nolu hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu).
 • İhale Şartname bedelinin yatırıldığına dair belge. (Şartname Bedeli 1.000,00 TL)
 • İhale yılına ait mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi veya 3308 Mesleki Eğitim Kanunu’na göre düzenlenmiş ustalık belgesi veya kalfalık belgesi veya Kiralanacak yerin işletmesi konusunda benzer iş/iş yerleri çalıştırmış, yönetmiş ve en az üç (3) yıl yapmış olduğunu kanıtlar belge. İsteklinin şirket olması durumunda da bu belgelerden birine sahip olması, sahip değil ise sahip olan kişi ile noterden iş sözleşmesi yaparak yanında çalıştırıyor olması gerekmektedir. (Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin herhangi biri bu belgeleri teklifiyle birlikte verecektir.)
 • Üniversitemize vadesi dolmuş borcu bulunmadığına dair istekli tarafından imzalanmış beyan dilekçesi.
 • Teklif Mektubu.

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerden noter onaylı istenenleri notere onaylatıp, diğer belgelerin ise aslını teklif dosyasında sunmak zorundadır. Yukardaki belgelerden herhangi birini ibraz etmeyen isteklilerin dosyaları değerlendirmeye tabi tutulmadan ihale dışı bırakılır.

 

Sıra No

İşin Adı

Kiralama Süresi (Yıl)

Açık Alan (m2)

Kapalı Alan (m2)

Muhammen Bedeli (TL) (KDV Hariç)

(1 Yıllık)

Geçici Teminat Tutarı (TL) (%10)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Gazipaşa MRB MYO Öğrenci KANTİNİ

 

3

 

60

 

205

 

30.000

 

3.000

 

24.08.2023

 

9:30

2

Hediyelik Eşya ve Bijuteri Yeri

 

3

 

35

 

50

 

65.000

 

6.500

 

24.08.2023

 

10:00

3

Kırtasiye/Fotokopi Yeri

 

3

 

35

 

50

 

65.000

 

6.500

 

24.08.2023

 

10:30

4

Çiğköfte Satış Yeri

 

3

 

35

 

50

 

75.000

 

7.500

 

24.08.2023

 

11:00

5

Elektronik Oyun Salonu

 

3

 

235

 

200

 

100.000

 

10.000

 

24.08.2023

 

13:00

6

Market Yeri

 

3

 

45

 

100

 

85.000

 

8.500

 

24.08.2023

 

14:00

7

Cafe Yeri

 

3

 

45

 

50

 

85.000

 

8.500

 

24.08.2023

 

15:00

8

Döner Satış Yeri

 

3

 

35

 

50

 

75.000

 

7.500

 

24.08.2023

 

16:00

9

Simit Satış Yeri

 

3

 

185

 

200

 

105.000

 

10.500

 

24.08.2023

 

17:00

 

                                                            İLAN OLUNUR


 • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
 • 10 Ağustos, 2023