Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Şartları

  1. Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak
  2. Disiplin cezası almamış olmak
  3. Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak
  4.  Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
  5. Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,    
  6. Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
  7.  Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.
  8.  Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.
Eski Site